Våra målgrupper:


–    Barn och unga med brister i hemmiljön

–    Ungdomar med psykosocial problematik

–    Ensamkommande flyktingbarn och ungdomar

   Akutplaceringar


Vi arbetar på uppdrag av socialtjänsten som väljer att placera ungdomar i våra familjehem. Vi på Ung Destination har erfarna familjer till förfogande som är passionerade, målmedvetna och resultatinriktade där fokus ligger på att utveckla och förbättra ungdomens livssituation.


Familjehemmen som vi placerar ungdomarna hos har även en bred kompetens och förståelse för ungdomens historia och kulturella bakgrund. Vi tillgodoser att ungdomen får de rätta verktygen och kunskaperna för att fungera i det dagliga samhället.


Vi tillsammans med familjehemmen ansvarar för den dagliga omvårdnaden och fungerar som vuxna förebilder som stöttar ungdomarna i vardagen. Detta sker med hjälp av konsulenter som assisterar och följer upp ungdomens utveckling.


Utöver stöd och handledning i bemötande och hantering så syftar även handledningen till att stötta familjehemmet känslomässigt. Det kan exempelvis röra sig om strategier för att härbärgera och hantera svåra känslor som inte sällan kan uppstå i uppdraget av olika skäl.


”Barn och unga med brister i hemmiljön”

Våra familjer strävar efter att barnet/ungdomen ska känna sig tryggt och som en del i familjen. De, tillsammans med stöd av familjehemskonsulent, jobbar aktivt för att tillgodose de behov som hittills varit eftersatta.


”Ungdomar med psykosocial problematik”

Målet är att ungdomarna ska bryta destruktiva mönster i sitt dagliga liv och även hitta en väg till ett fungerande vuxenliv. Familjehemskonsulent har en frekvent kontakt och uppföljning med familjerna och ungdomarna. Socialsekreteraren hålls löpande informerad och tillsammans arbetar vi mot de uppsatta målen i genomförandeplanen. Vi tror på en tydlig, rak och transparent kommunikation.


”Ensamkommande flyktingbarn och ungdomar”

Som ensamkommande flyktingbarn har man blivit tvungen att fly från svåra förhållanden i sitt hemland och stött på många hinder i livet. Vi vet att dessa individer behöver känna extra trygghet och ha ett socialt nätverk omkring sig. Vi finns där som en hjälpande hand under hela asylprocessen och samordnar nödvändiga kontakter, allt för att ungdomen ska hitta vägen till ett självständigt liv.


Särskild fokus läggs på de ungas introduktion, integrering och socialisering. Detta kan innebära t.ex. studier, delaktighet i fritidsaktiviteter, ekonomi, normer, värderingar, traditioner, lagar, regler och myndigheter i det svenska samhället.