Vår vision är att se en utveckling i individens tillvaro och följa med på dennes resa till en bättre vardag. Destinationen för ungdomens resa är inte hos oss, vi vill alltid att slutmålet blir en självständig individ som står på egna ben

– då har vi gjort vårt jobb!


Vår målsättning är att bygga upp och stärka ungdomens självkänsla och att vägleda individen att använda sina egna och omgivningens resurser på ett konstruktivt sätt.


Det är essentiellt för Ung Destination att våra uppdragsgivare är nöjda med de uppdrag som tilldelas till oss och att det finns en tydlig och resultatinriktad dialog. Det är viktigt för oss att vi upplevs som en ansvarsfull samarbetspartner och uppnå den kvalitén som krävs från uppdragsgivaren att utföra ett professionellt arbete.


Vi på Ung Destination utgår från två grundprinciper:


BBIC (Barns behov i centrum)

Ung Destination arbetar utifrån BBIC där barnens individuella behov kartläggs, dokumenteras och följs upp.


BBIC utgår från ett antal behovsområden såsom hälsa, utbildning, känslor och beteende samt sociala relationer. Under samtliga uppföljningar så läggs fokus på dessa områden och det är även utifrån detta månadsrapporterna är utformade.


KASAM (Känsla av sammanhang)

Förutom BBIC som ledstjärna så arbetar Ung Destination med KASAM. 
Vår uppgift är att hjälpa ungdomarna att skapa begriplighet i tillvaron, genom att få förståelse för sin egen situation och olika faktorer som har påverkat ens liv. Det är viktigt att förtydliga regler och skyldigheter som gäller inom familjehemmet men också ute i samhället.


Hanterbarhet innebär att ungdomen på sikt ska klara av att hantera de krav och händelser som denne kommer att möta i sitt liv, på egenhand eller med hjälp av andra. Att skapa känsla av meningsfullhet trots en kaotisk och osäker tillvaro är den viktigaste komponenten. Genom att arbeta med målbilder, uppmuntra framgångar, synliggöra resultat hos ungdomarna bidrar vi till att stärka självkänsla och skapa motivation. Vi motiverar individen att känna samhörighet och trygghet i samhället och att kämpa vidare på resans gång.


Övergripande mål:


– Att använda rutiner som skapar utveckling och stabilitet i ungdomens liv.


– Erbjuda hög kvalitet och kontinuitet i vårt arbete.


– Hitta en väg till ett fungerande vuxenliv med goda relationer.


– Bryta destruktiva mönster i ungdomens dagliga liv.


– Skapa en tryggare atmosfär.


– Erbjuda individuellt anpassad vård.


– Ge ungdomarna en positiv upplevelse från vistelsen hos oss.


– Skapa förutsättningar för ökad självtillit och självförtroende.